Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Strona internetowa

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na rynku pracy.

 

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski mieszczą się w obszarze jednego z priorytetów ogłoszonych przez Ministra właściwego ds. pracy w ramach limitu na 2018 rok:

 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - priorytet nr 1;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy - priorytet nr 2;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej - priorytet nr 3.

 

Priorytetami wsparcia wyznaczonymi przez Radę Rynku Pracy w ramach rezerwy na 2018 rok są:

 

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - priorytet nr 1;

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia – priorytet nr 2.

UWAGA:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej może wystąpić do Ministerstwa o środki rezerwy na realizację wniosków, które spełniają warunki określone w priorytetach przyjętych przez Radę Rynku Pracy dopiero po zaangażowaniu wszystkich środków KFS pochodzących z tzw. limitu podstawowego.

 • Pracodawca, aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić wyłącznie wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy. 

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

Środki KFS mogą być przyznane tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

 

W ramach KFS nie mogą być finansowane koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanego z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy.

 

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w okresie prowadzonego naboru wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:

 • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
 • podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku z pracodawcą zostanie zawarta umowa o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

 

Link do informacji zamieszczonej na stronie WUP: http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Podstawa prawna:

 1.  Art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

   

 2. Art. 37 ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).

   

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639) ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2155).

   

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.).

   

 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

   

 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352  z 24.12.2013, str. 9).

   

 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury  (Dz. Urz. UE L 190  z 28.06.2014, str. 45).

   

 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

   

 9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskać można w pok. 12A (I piętro)

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Lucyna Dudek

12A

(14) 642-24-78  lub  (14) 642-31-78 wew. 212

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2018-01-29 11:35:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110