Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 76265
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6087
Przyznanie statusu bezrobotnego 3929
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3219
Utrata statusu bezrobotnego 3016
Utrata statusu poszukującego pracy 2530
Rejestracja bezrobotnych 11687
Rejestracja przez Internet 8800
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11451
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3555
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2918
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1825
Rejestracja poszukujących pracy 5526
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3831
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2557
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6411
Prawa bezrobotnych 4102
Prawa poszukujących pracy 3183
Obowiązki bezrobotnych 4032
Obowiązki poszukujących pracy 2824
Harmonogram zgłoszeń 14219
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3041
Terminarz wypłacania świadczeń 3485
Styczeń 2018 2486
Grudzień 2017 2857
Wydawanie zaświadczeń 6540
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11767
Pośrednictwo pracy krajowe 2878
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2483
Poradnictwo zawodowe 3552
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8239
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3109
Staże 13195
Prace interwencyjne 3622
Roboty publiczne 2791
Prace społecznie użyteczne 3659
Bon stażowy 4164
Bon szkoleniowy 3170
Bon zatrudnieniowy 2670
Bon na zasiedlenie 3978
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2406
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17080
Wysokość świadczeń pieniężnych 8328
Zasiłek dla bezrobotnych 9125
Okres pobierania zasiłku 1267
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4060
Ubezpieczenie zdrowotne 2720
Dodatek aktywizacyjny 4447
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12044
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4104
Zwrot kosztów przejazdu 3570
Zwrot kosztów zakwaterowania 2703
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4900
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3527
Pożyczka szkoleniowa 4230
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2516
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2260
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2280
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1595
Tryb postępowania 1763
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1526
Wymagane dokumenty 1854
Opłaty 1719
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1953
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1513
Zatrudnienie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1758
Dokumenty do pobrania 20765
Agencje zatrudnienia 4401
Inne informacje 4096
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5175
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 33473
Zgłoszenie oferty pracy 5243
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3362
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2859
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2899
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4424
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2371
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2383
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10172
Pośrednictwo pracy krajowe 2148
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1444
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3728
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3563
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1392
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2296
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2360
Staże 22205
Prace interwencyjne 5130
Roboty publiczne 2978
Prace społecznie użyteczne 3380
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5802
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2525
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2674
Zwolnienia grupowe 2192
Wysokość świadczeń pieniężnych 3791
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 2965
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2345
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1715
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2016
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1493
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2529
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2201
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1920
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3019
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10946
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4038
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4084
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1891
Tryb postępowania 2052
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1761
Wymagane dokumenty 2097
Opłaty 2098
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3329
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1790
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1865