Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 78267
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6304
Przyznanie statusu bezrobotnego 4109
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3377
Utrata statusu bezrobotnego 3183
Utrata statusu poszukującego pracy 2693
Rejestracja bezrobotnych 12068
Rejestracja przez Internet 9206
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11825
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3774
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3061
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1946
Rejestracja poszukujących pracy 5731
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3987
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2670
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6643
Prawa bezrobotnych 4283
Prawa poszukujących pracy 3326
Obowiązki bezrobotnych 4207
Obowiązki poszukujących pracy 2973
Harmonogram zgłoszeń 14656
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3209
Terminarz wypłacania świadczeń 3654
Marzec 2018 831
Wydawanie zaświadczeń 6780
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12206
Pośrednictwo pracy krajowe 3001
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2622
Poradnictwo zawodowe 3771
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8590
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3257
Staże 13477
Prace interwencyjne 3780
Roboty publiczne 2922
Prace społecznie użyteczne 3780
Bon stażowy 4356
Bon szkoleniowy 3362
Bon zatrudnieniowy 2828
Bon na zasiedlenie 4321
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2525
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 17722
Wysokość świadczeń pieniężnych 8631
Zasiłek dla bezrobotnych 9471
Okres pobierania zasiłku 1454
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4238
Ubezpieczenie zdrowotne 2868
Dodatek aktywizacyjny 4648
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12627
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4301
Zwrot kosztów przejazdu 3739
Zwrot kosztów zakwaterowania 2830
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5083
Pożyczka szkoleniowa 4419
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2657
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2416
Dokumenty do pobrania 21564
Agencje zatrudnienia 4580
Inne informacje 4267
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5386
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 34917
Zgłoszenie oferty pracy 5463
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3506
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3001
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3050
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4615
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2491
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2497
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10584
Pośrednictwo pracy krajowe 2249
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1549
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3845
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3751
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1474
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2399
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2473
Staże 22538
Prace interwencyjne 5308
Roboty publiczne 3085
Prace społecznie użyteczne 3456
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5991
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2620
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2793
Zwolnienia grupowe 2293
Wysokość świadczeń pieniężnych 3888
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3087
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2456
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1807
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2111
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1583
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2641
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2304
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1992
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3123
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 11331
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4245
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4358
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 89
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 145
Zezwolenie na pracę sezonową 94
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 77
Wykaz zawodów 78
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 48
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1985
Tryb postępowania 2171
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1839
Wymagane dokumenty 2199
Opłaty 2195