Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Strona internetowa

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80879
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6635
Przyznanie statusu bezrobotnego 4473
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3701
Utrata statusu bezrobotnego 3506
Utrata statusu poszukującego pracy 3003
Rejestracja bezrobotnych 12587
Rejestracja przez Internet 9709
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12381
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4116
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3354
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2250
Rejestracja poszukujących pracy 6101
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4327
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2937
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6978
Prawa bezrobotnych 4624
Prawa poszukujących pracy 3623
Obowiązki bezrobotnych 4551
Obowiązki poszukujących pracy 3281
Harmonogram zgłoszeń 15388
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3579
Wydawanie zaświadczeń 7193
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12637
Pośrednictwo pracy krajowe 3296
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2937
Poradnictwo zawodowe 4205
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9107
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3578
Staże 13972
Prace interwencyjne 4133
Roboty publiczne 3223
Prace społecznie użyteczne 4070
Bon stażowy 4688
Bon szkoleniowy 3748
Bon zatrudnieniowy 3144
Bon na zasiedlenie 4821
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2790
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18322
Wysokość świadczeń pieniężnych 9049
Zasiłek dla bezrobotnych 10567
Okres pobierania zasiłku 1767
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4604
Ubezpieczenie zdrowotne 3176
Dodatek aktywizacyjny 5014
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13411
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4633
Zwrot kosztów przejazdu 4047
Zwrot kosztów zakwaterowania 3113
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5456
Pożyczka szkoleniowa 4745
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2943
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2725
Agencje zatrudnienia 4894
Inne informacje 4593
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5700
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36677
Zgłoszenie oferty pracy 5908
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3345
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3381
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5057
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2770
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2761
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11111
Pośrednictwo pracy krajowe 2525
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1829
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4138
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4096
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1704
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2663
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2754
Staże 23193
Prace interwencyjne 5699
Roboty publiczne 3371
Prace społecznie użyteczne 3729
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6346
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2881
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3068
Zwolnienia grupowe 2552
Wysokość świadczeń pieniężnych 4149
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3322
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2708
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 2054
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2360
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1824
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2895
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2590
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2227
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3336
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12747
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4692
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4682
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 319
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 603
Zezwolenie na pracę sezonową 366
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 324
Wykaz zawodów 321
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 289
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2249
Tryb postępowania 2443
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2065
Wymagane dokumenty 2480
Opłaty 2468
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3635
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2111