Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Strona internetowa

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 80017
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6544
Przyznanie statusu bezrobotnego 4354
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3608
Utrata statusu bezrobotnego 3413
Utrata statusu poszukującego pracy 2913
Rejestracja bezrobotnych 12427
Rejestracja przez Internet 9536
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12169
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4019
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3268
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2156
Rejestracja poszukujących pracy 5986
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4222
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2858
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6887
Prawa bezrobotnych 4517
Prawa poszukujących pracy 3535
Obowiązki bezrobotnych 4444
Obowiązki poszukujących pracy 3188
Harmonogram zgłoszeń 15166
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3445
Terminarz wypłacania świadczeń 3931
Marzec 2018 1234
Wydawanie zaświadczeń 7058
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12513
Pośrednictwo pracy krajowe 3210
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2841
Poradnictwo zawodowe 4063
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8922
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3482
Staże 13795
Prace interwencyjne 4020
Roboty publiczne 3133
Prace społecznie użyteczne 3985
Bon stażowy 4603
Bon szkoleniowy 3636
Bon zatrudnieniowy 3054
Bon na zasiedlenie 4678
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2710
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18125
Wysokość świadczeń pieniężnych 8928
Zasiłek dla bezrobotnych 10371
Okres pobierania zasiłku 1661
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4475
Ubezpieczenie zdrowotne 3074
Dodatek aktywizacyjny 4905
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13158
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4544
Zwrot kosztów przejazdu 3954
Zwrot kosztów zakwaterowania 3027
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5336
Pożyczka szkoleniowa 4658
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2855
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2626
Dokumenty do pobrania 22267
Agencje zatrudnienia 4793
Inne informacje 4491
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5606
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 36199
Zgłoszenie oferty pracy 5755
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3236
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3275
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4923
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2684
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2686
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10984
Pośrednictwo pracy krajowe 2440
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1745
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4048
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3990
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1637
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2584
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2671
Staże 22975
Prace interwencyjne 5577
Roboty publiczne 3285
Prace społecznie użyteczne 3649
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6240
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2806
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2984
Zwolnienia grupowe 2474
Wysokość świadczeń pieniężnych 4075
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3258
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2637
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1979
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2289
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1754
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2818
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2496
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2156
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3280
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 12210
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4546
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4571
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 247
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 398
Zezwolenie na pracę sezonową 278
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 245
Wykaz zawodów 239
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 207
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2170
Tryb postępowania 2354
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1995
Wymagane dokumenty 2397
Opłaty 2377
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3564