Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Strona internetowa

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 81661
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 6738
Przyznanie statusu bezrobotnego 4573
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3795
Utrata statusu bezrobotnego 4090
Utrata statusu poszukującego pracy 3106
Rejestracja bezrobotnych 12741
Rejestracja przez Internet 9909
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 12632
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4212
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3426
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 2326
Rejestracja poszukujących pracy 6202
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 4414
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 3030
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 7062
Prawa bezrobotnych 4702
Prawa poszukujących pracy 3710
Obowiązki bezrobotnych 4664
Obowiązki poszukujących pracy 3365
Harmonogram zgłoszeń 15636
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 3684
Wydawanie zaświadczeń 7339
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 12880
Pośrednictwo pracy krajowe 3379
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3026
Poradnictwo zawodowe 4349
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9281
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3672
Staże 14192
Prace interwencyjne 4216
Roboty publiczne 3303
Prace społecznie użyteczne 4154
Bon stażowy 4764
Bon szkoleniowy 3831
Bon zatrudnieniowy 3237
Bon na zasiedlenie 4970
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2860
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 18494
Wysokość świadczeń pieniężnych 9157
Zasiłek dla bezrobotnych 10745
Okres pobierania zasiłku 1869
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 4704
Ubezpieczenie zdrowotne 3278
Dodatek aktywizacyjny 5112
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 13712
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4719
Zwrot kosztów przejazdu 4140
Zwrot kosztów zakwaterowania 3213
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 5572
Pożyczka szkoleniowa 4821
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3009
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2804
Agencje zatrudnienia 4984
Inne informacje 4675
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5782
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 37171
Zgłoszenie oferty pracy 6035
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3451
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3493
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5172
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2842
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2811
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 11223
Pośrednictwo pracy krajowe 2600
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1894
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4226
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4185
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1756
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2710
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2820
Staże 23386
Prace interwencyjne 5823
Roboty publiczne 3460
Prace społecznie użyteczne 3793
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6473
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2947
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3123
Zwolnienia grupowe 2607
Wysokość świadczeń pieniężnych 4212
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 3378
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2825
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 2142
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2418
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1894
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2953
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2658
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2274
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3421
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 13154
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4901
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4783
Zatrudnienie cudzoziemców zmiany od 1 stycznia 2018 r. 373
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 869
Zezwolenie na pracę sezonową 469
Przedłużenie zazwolenia na pracę sezonową 388
Wykaz zawodów 379
Nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców - ulotki 346
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2300
Tryb postępowania 2511
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2116
Wymagane dokumenty 2555
Opłaty 2539
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3689
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2167