Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 74891
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 5962
Przyznanie statusu bezrobotnego 3829
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3122
Utrata statusu bezrobotnego 2940
Utrata statusu poszukującego pracy 2458
Rejestracja bezrobotnych 11431
Rejestracja przez Internet 8581
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 11226
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3404
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2841
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia 1750
Rejestracja poszukujących pracy 5427
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy 3725
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2487
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 6289
Prawa bezrobotnych 4013
Prawa poszukujących pracy 3098
Obowiązki bezrobotnych 3934
Obowiązki poszukujących pracy 2749
Harmonogram zgłoszeń 13847
Obsługa osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 2939
Terminarz wypłacania świadczeń 3384
Listopad 2017 2402
Październik 2017 2552
Wydawanie zaświadczeń 6380
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 11523
Pośrednictwo pracy krajowe 2810
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2399
Poradnictwo zawodowe 3452
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8038
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3043
Staże 12974
Prace interwencyjne 3540
Roboty publiczne 2711
Prace społecznie użyteczne 3607
Bon stażowy 4064
Bon szkoleniowy 3073
Bon zatrudnieniowy 2585
Bon na zasiedlenie 3755
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2324
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 16733
Wysokość świadczeń pieniężnych 8180
Zasiłek dla bezrobotnych 8872
Okres pobierania zasiłku 1166
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3935
Ubezpieczenie zdrowotne 2642
Dodatek aktywizacyjny 4307
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11780
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3986
Zwrot kosztów przejazdu 3464
Zwrot kosztów zakwaterowania 2618
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 4767
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 3444
Pożyczka szkoleniowa 4119
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2442
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej 2176
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2214
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1523
Tryb postępowania 1699
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1461
Wymagane dokumenty 1785
Opłaty 1646
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1908
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1440
Zatrudnienie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1689
Dokumenty do pobrania 20296
Agencje zatrudnienia 4295
Inne informacje 4006
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5067
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 32686
Zgłoszenie oferty pracy 5096
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3261
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2773
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2794
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4275
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2308
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2315
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9909
Pośrednictwo pracy krajowe 2074
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1380
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3633
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 3485
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej 1333
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2220
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2294
Staże 21963
Prace interwencyjne 4978
Roboty publiczne 2897
Prace społecznie użyteczne 3326
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5679
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2456
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2594
Zwolnienia grupowe 2113
Wysokość świadczeń pieniężnych 3732
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne (osoby do 30 roku życia) 2906
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia 2293
GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY 1649
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 1955
Informator dla przedsiębiorców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na ochronę miejsc pracy 1452
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2444
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2142
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1842
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2980
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 10606
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3899
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4001
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1840
Tryb postępowania 1984
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1712
Wymagane dokumenty 2029
Opłaty 2038
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3289
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1737
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 1806